De Mobiele personeelschef

Ziekteverzuim Terugdringen

Effectieve aanpak voor het verminderen van ziekteverzuim

Ziekteverzuim Terugdringen

Effectieve aanpak voor het verminderen van ziekteverzuim

Health and safety

Verminder het gevoel de grip te verliezen; je krijgt één spin in het web die alles overziet.

Traject

Verkrijg meer overzicht over het verzuim. Kordaat optreden voorkomt mogelijk de “maandagochtendziekte”.

kosteb

Houd kosten van onnodig verzuim in bedwang.

dossier

Een geordend herintegratiedossier kan mogelijke loonsancties van het UWV voorkomen.

De gevolgen van ziekteverzuim

Ziekteverzuim binnen een bedrijf kan verschillende oorzaken hebben die variëren van persoonlijke gezondheidsomstandigheden tot werkomgevingsfactoren. Werknemers kunnen mentale of fysieke gezondheidsklachten ervaren, zoals burn-out, stress of fysieke ongemakken. Onvoldoende werkplezier, slechte communicatie, gebrek aan erkenningen en een hoge werkdruk zijn mogelijke oorzaken hiervan.

Het negeren van deze factoren kan leiden tot een verhoogd ziekteverzuim, wat behoorlijke gevolgen heeft voor een bedrijf. Denk bijvooreeld aan productiviteitsverlies, afnemende teammoraal, stijgende kosten voor vervanging en re-integratie en reputatieschade. Een proactieve aanpak van ziekteverzuimbeheer is essentieel om deze problemen te minimaliseren en een gezonde werkomgeving te waarborgen.

Ondersteuning-bij-een-langdurig-zieke-medewerker

Wat De MPC kan betekenen

Je kunt rekenen op een doortastende aanpak wanneer een medewerker uitvalt. Door een strakke regie te voeren ontstaat er meer overzicht.

Het beheer van het verzuimtraject verloopt zorgvuldig, waarbij je inzicht krijgt in de duur van het verzuim en terugkoppeling ontvangt over vervolgstappen. De inzet van De Mobiele PersoneelsChef (MPC) is altijd gericht op het voorkomen van het vergeten van essentiële regelingen. Medewerkers ervaren de geruststellende wetenschap dat De MPCnauwlettend toeziet op het proces.

In het geval van langdurig verzuim (tussen +/- 6 en 104 weken) fungeert De MPC als casemanager die de re-integratie vormgeeft.

Er wordt intensief gecommuniceerd met de medewerker, de arbodienst, de verzuimverzekering en indien nodig de arbeidsdeskundige. De MPC neemt de regie in handen bij een mogelijk spoor 2-traject en streeft naar zo min mogelijk hinder van UWV-verplichtingen. Gedurende het gehele traject wordt er zorgvuldige en overzichtelijke dossieropbouw gehanteerd, zodat het totale overzicht behouden blijft.

uwv

Klanten aan het woord

Belangrijk om te weten:

 

Ga nooit lichtvaardig om met langdurige arbeidsongeschiktheid van een medewerker.

Indien een medewerker met bv. psychische problemen kampt of geconfronteerd wordt met een ernstige ziekte, dan impliceert dat vaak een langdurig traject. Indien noodzakelijk ben je verplicht het loon door te betalen tot einde contract of tot en met de 104e week. In die tijd ben je tevens verplicht er alles aan gedaan te hebben qua re-integratie. Bedrijfsarts bezoeken, periodieke evaluaties van de voortgang op schrift en rond de 53e week een arbeidsdeskundig onderzoek met veelal een tweede spoortraject (men solliciteert dan naar ander werk). Het is dan een omvangrijk traject aan het worden, met mogelijk aan het eind een WIA-aanvraag door de werknemer. Op dat moment controleert het UWV het gehele re-integratiedossier. Zien zij daar gaten in, dan volgt mogelijk een loonsanctie op jouw conto als werkgever, dat het hele traject nóg kostbaarder voor je maakt. Dit dient te allen tijde voorkomen te worden en hoeft ook niet te gebeuren indien je het verzuimbeheer hebt uitbesteed en netjes samen met De MPC de regels volgt.

Hoe zit het met doorbetalen van salaris?

Wat schrijft de cao voor wat betreft de termijn van doorbetalen van het volledige salaris bij ziekte? Heb je geen cao, wat staan dan voor voorwaarden in de arbeidsovereenkomst? De MPC houdt voor jou in de gaten wat de regels in dat geval zijn. Meer dan eens heeft De MPC ondernemers bewust gemaakt van beperkende salarisvoorwaarden bij ziekte. Het sierde sommige ondernemers door het salaris niet aan te willen passen ondanks het recht het wel te mogen doen in zulke situaties, maar dat geheel terzijde.

Neem een ziekmelding altijd serieus.

Meer dan eens kwam De MPC erachter dat een andere oorzaak aan de afwezigheid ten grondslag lag. Door op zoek te gaan naar de bron en hier aandacht aan te besteden, verbeter je de relatie met de medewerker. Dat doet de loyaliteit naar jou veel goeds.

Indien iemand zich ziekmeldt:

Bij het uitbesteden van het verzuimbeheer treedt De MPC op als controleur. De Wet Verbetering Poortwachter, alsmede de verzuimverzekering vereisen van de werkgever dat allerlei zaken wat betreft re-integratie van de werknemer worden georganiseerd. Dat begint dus al bij het eerste telefoontje om op de hoogte gesteld te worden van de situatie, de duur van verzuim en of het werkgerelateerd is. Ziek is ziek en zoiets krijgt altijd de juiste aandacht, maar soms komt het voor dat iemand verzuimt om andere redenen (motivatieproblemen, maandagochtendziekte i.v.m. teveel drank in het weekend ervoor, etc.). Doortastend optreden door De MPC kan dan helpen de medewerker gedisciplineerder te zijn, waardoor onnodige uitval en onnodige kosten veelal voorkomen worden.

Je krijgt administratieve ondersteuning.

Tegenwoordig dient alles in systemen geadministreerd te worden, zeker als je met een arbodienst en/of een verzuimverzekering te maken krijgt. De MPC is thuis in bijna alle applicaties en indien je dit wenst, worden mutaties door hem hierin verwerkt. Heb je toch al iemand op de administratie zitten, dan wordt die medewerker geholpen met alle input die van toepassing is om je te voorzien van alle informatie teneinde een vlotte doorloop van het proces te waarborgen.

Van De MPC kan je altijd op aan!

Vertrouwen wekken, heldere communicatie, doortastend optreden en doorpakken. Jouw eigen personeelschef is altijd betrokken!

Je wordt ook ondersteund met:

 

Personeelshandboek

Een overzichtelijk personeels-handboek

Krijg je prangende vragen of ontstaat discussie omdat regels alleen mondeling zijn afgesproken? De MPC organiseert duidelijkheid en overzicht!

chat

Hulp bij functioneren en beoordelen

Geen structurele gesprekken? Zit de sleet erin of zijn het alleen maar jaarlijkse salarispraatjes geworden? Zet De MPC in en zorg zo voor meer winst en structuur!

heldere afspraken

Heldere afspraken duidelijk vastgelegd

Zijn de contracten niet meer van deze tijd of wil je als startende werkgever een stevig juridisch fundament? De MPC schept orde, overzicht en rust!