Dat pitchen: is dat nou echt belangrijk?

Zowel de ondernemer als zijn mensen moeten kunnen pitchen

Eens werd die vraag door een ondernemer aan mij gesteld. Een aantal klanten weet dat ik onderdeel uitmaak van een wekelijkse businessclub, waarbij altijd ruimte is voor mijzelf een zogenoemde “elevatorpitch” te doen. Voor de duidelijkheid: dit is te doen naar de andere leden. Op deze manier sta ik helder op hun netvlies, wanneer zij mogelijk een situatie herkennen, waarin ik aan tafel geholpen kan worden bij ondernemers uit hún netwerk.

Hoe het ook is: Een kort en bondig verhaal is zó handig wanneer aan u wordt gevraagd wat uw werk is of waarom u die opdracht gekregen heeft. Het geeft de toehoorder de kern van de boodschap en laat ruimte voor doorvragen.

Verplaats uzelf eens

Als u deze gedachte transporteert naar uw personeel, dan kan het niet anders zijn, dat zij ook weleens in zo’n zelfde situatie komen waarin hen wordt gevraagd wat voor beroep men heeft of waarom men het zo leuk vindt voor u als baas te werken. We zitten allemaal weleens op een verjaardag naast een vreemde, naast een onbekende op de tribune van uw zoons voetbalclub. Of we staan een keer te praten met een bewoner van  verderop tijdens de jaarlijkse buurtbarbecue. Personen die heel toevallig aan het hoofd van een interessant bedrijf staan en úw klant kunnen worden.

Zou het dan niet mooi zijn als u weet dat uw personeel een eenduidig verhaal naar buiten kan brengen over hun werkgever, de business die zij doen en het verschil dat zij maken? Iemand die een verhaal vertelt rechtstreeks uit z’n hart, komt erg geloofwaardig over.

Eigen ervaring

Als ik bij mijzelf naga hoe ik reageerde toen mij jaren geleden werd gevraagd wat ik nou precies deed, bekroop mij weleens een gedachte. “Heb je even een halfuurtje?” Ik kon het niet, zo’n kort verhaal. Sterker, in andere situaties heb ik soms nog steeds moeite hiermee. Hoe dan ook: Door hier bewuster mee om te gaan, kan ik inmiddels op dit gebied een strak verhaal neerzetten. (En geholpen door de wekelijkse businessclub).

Het effect is groot

Ik daag u uit tijdens een toolboxmeeting of borrel het eens bij uw mensen uit te proberen. Maak er een wedstrijd van en verbindt er een prijsje aan. In maximaal één minuut dient men om beurten te vertellen wat men doet, waarom klanten voor hen kiezen en  waarom men zo goed is als persoon. U dwingt de mensen heel goed na te denken over de strekking van hun korte verhaal. De kunst is zo kort mogelijk en toch volledig. Voor de duidelijkheid: bedenk er eerst zelf één (als u daar moeite mee heeft, raadpleeg Google of Youtube voor voorbeelden) en gebruik deze als leidraad. In een ontspannen sfeer komen vaak de leukste verhalen naar boven en is er één hilarisch, dan komt het wel goed. Blijf het wel periodiek herhalen, voor een optimaal resultaat.

Beste gevoel

Het blijft toch één van de mooiste reclamesoorten voor u als ondernemer en uw bedrijf; als uw medewerkers een kort en duidelijk verhaal hebben. Rechtstreeks uit het hart.

Het antwoord op de helemaal hierboven gestelde vraag was dus ook een volmondig “Ja!”. Ik moest mijzelf toen wel inhouden m’n argumenten daarna niet te langdradig te maken…

Hoe vergroot je de betrokkenheid van personeel

Hoe vergroot je de betrokkenheid van personeel      

Hoe vergroot je de betrokkenheid van personeel

Het komt best vaak voor wanneer ik in mijn werkzaamheden als vertrouwenspersoon van diverse werknemers te horen krijg dat zij niet of nauwelijks op de hoogte worden gehouden door de werkgever over hoe het gaat met het bedrijf, waarom een mogelijke opdracht niet is doorgegaan of waarom opeens een externe functionaris erbij is gekomen.

Waarom wel?

Als oorzaak, wanneer ik dit terugkoppel aan de ondernemer, krijg ik o.a. het volgende te horen:

  • Dat er geen tijd is vergaderingen te houden;
  • De laatste keer dat vrijdagmiddagborrel werd georganiseerd alweer maanden geleden is;
  • Niemand vraagt uit zichzelf aan mij hoe het gaat;
  • Als ik ze iets vertel, wordt het anders opgepakt dan dat ik bedoeld heb.

 Niet te onderschatten

Deze signalen van werknemers zijn niet te onderschatten. Er spreekt een bepaald verwachtingspatroon uit; iets dat neerkomt om het hebben van de leiding, met z’n allen kijken naar de grote baas en zien wat hij doet en hoe hij het doet. Natuurlijk hoeven we niemand 100% aan het handje te nemen, alleen tussen overdreven informatief en totaal geen informatie zit een heel groot gebied. Een reactieve of afwachtende houding naar het personeel toe helpt dan niet de boel weer los te trekken. Het is dan zeker geen excuus om het helemaal niet te doen.

Keep it simple

Begin eenvoudig: Bijvoorbeeld, u heeft succes behaald door het werven van een opdracht bij een interessante klant. De natuurlijke reactie is dit succes te willen delen. Als u de drang voelt, begin met degene in uw directe omgeving en vertel ook details over hoe u deze opdracht heeft binnengehaald. Bekijk de reactie van deze naaste collega en bedenk hoe het zou overkomen wanneer u dat tijdens een meeting aan al uw medewerkers vertellen zou. De reactie zou hetzelfde zijn, alleen nog meer versterkt door het grotere aantal mensen.

Doe het samen

Sta  dan eens stil bij het idee wanneer u dit op reguliere basis zou doen en vraag dan eens aan de mensen hoe ze dit vinden. Gegarandeerd dat men dit erg interessant vindt. Het is een klein begin, maar het resultaat is groot op termijn. Hierdoor wordt het organiseren van een korte, bondige vergadering best leuk. De brug naar het organiseren van de borrel is dan ook snel geslagen. Wat mooier is het nou het binnenhalen van een nieuwe klant te vieren, onder het genot van een lekker drankje?

Het klinkt wellicht allemaal wat idealistisch, alleen de kern zit hem in het nemen van leiding en het geven van feedback. Doe het met kleine stapjes en hierboven beschrevene is er slechts één. En toch:
U voldoet aan de verwachting en het is een opmaat naar meer betrokkenheid. Lees hier meer over het interne communicatie.

Voorbereiden op een functioneringsgesprek

Wanneer u een beslissing heeft genomen functioneringsgesprekken te gaan voeren met uw medewerkers, is het van belang u goed voor te bereiden op zulke gesprekken.

Twee-weg

Voor de duidelijkheid: Functioneringsgesprekken zijn twee-weggesprekken, waarin zowel werkgever en –nemer beiden invulling geven aan het gesprek. De werkgever stelt vragen en laat de werknemer praten. Anders als een beoordelingsgesprek waarin de werkgever aan het woord is en “rapportcijfers” geeft op basis van een aantal competenties.

Het is van belang over de volgende punten te hebben nagedacht:

  • Hebt u uw eigen doelen helder voor ogen?
  • In hoeverre beschikt u over een degelijk functioneringsformulier?
  • Beschikt u over functie-/taakomschrijvingen?
  • Hebt u de personeelsdossiers op orde?
  • Heeft u de medewerkers ingelicht over de ophanden zijnde gesprekken?
  • Heeft u voldoende tijd ingeruimd voor de gesprekken?

Waar gaat ú heen met de organisatie?

Om sturing te kunnen geven aan uw medewerkers, is het van belang te weten waar u zelf staat en heen wilt met de organisatie. Doelen die u gesteld heeft voor uzelf en hoe uw medewerkers zich daarin verhouden, zijn essentieel. Het gaat namelijk om verwachtingen die u heeft voor uzelf en over uw medewerkers. Denk er eens over na. Zodra dit soort zaken helder voor ogen staan, is het veel gemakkelijker de gesprekken in te steken.

Het formulier

Wat betreft het functioneringsformulier is het raadzaam deze op een juiste te hebben opgebouwd. Omdat u een functioneringsgesprek als een tussentijds gesprek kunt beschouwen, waarbij ook bijgestuurd kan worden i.v.m. eerdere gestelde doelen, is het zaak veel ruimte te laten voor u om zaken op te schrijven tijdens het gesprek. Zijn de diverse competenties netjes benoemd? U maakt het zichzelf zo makkelijk mogelijk daar even bij stilgestaan te hebben.

Functie-/taakomschrijving

Wat u hier verder in helpt, is wanneer u vooraf heldere functie-/taakomschrijvingen heeft gemaakt voor de medewerkers. Per functie o.a. beschreven wat het doel van de functie is, de taken, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden zijn. Met deze beschrijving kunt u per medewerker gemakkelijker door het algemene functioneringsformulier lopen, waarbij het toch een persoonlijk geheel wordt.

Het personeelsdossier

Daarnaast is het handig de personeelsdossiers op orde te hebben. Stel dat tussentijds veranderingen komen in werktijden, variaties in functie, eventuele waarschuwingen, etc. dan is het zeer handig daar zaken van te hebben vastgelegd. Stel dat u wilt terugkomen op die ene waarschuwing, om middels een voorbeeld duidelijk te maken dat iets beter kan, dan is het handig de schriftelijke waarschuwing erbij te hebben om aan te refereren.

Het inlichten van de medewerkers over de functioneringsgesprekken wordt als positief ervaren. Men kan zich voorbereiden wanneer u het tijdig aankondigt. Stel dat u eerder verslagen van deze gesprekken heeft gemaakt, kunt u deze ook uitreiken om de medewerkers zich beter te laten voorbereiden.

Neem de tijd

Als laatste: ruim voldoende tijd in per gesprek. Belangrijk is ook: laat de medewerker zoveel mogelijk het woord hebben. Dat doet u door open vragen te stellen (beginnend met: wie, wat, waarom, welke, hoe). Luister wat de medewerker zegt en vraag door om zijn argumenten te verklaren. Wanneer u dat doet, maakt u het zich gemakkelijker iemand op verbetering te wijzen door iemands woorden te samenvatten en te verklaren richting de eventuele verbetering die u wenst. Leg het gesprek vast en reik het formulier ter ondertekening uit. Het is allemaal onderdeel van het dossier.

Veel succes bij het doen van de gesprekken; het zal het werkplezier vergroten.